కోవిడ్‌ పై పోరు : రాష్ట్రాలకు రూ 17,287 కోట్లు విడుదల