వంట చేయమనడం హింసించినట్లు కాదు

రుచిగా వండాలని, ఇంటి పనులు చేయాలని భార్యకు భర్త చెప్పడంలో ఎలాంటి తప్పులేదని, అది హింసించినట్లు కాదని బాంబే హైకోర్టు స్పష్టం…